home pagina KVLT KVLT
Organisatie Projecten
Structuur Geschiedenis  

Geschiedenis

Bron: Leren Leven van het Land, Frans Emmerechts en Maria Malisse

1. De oprichting in 1981

Op het einde van de jaren zeventig was er in het secundair land- en tuinbouwonderwijs een tendens waar te nemen om steeds meer aandacht te schenken aan de algemene vorming.
In de Landbouwschool van Geel was men hiermee niet zo gelukkig. Het belang van een goede algemene opleiding werd niet onderschat, integendeel zelfs, maar als gevolg van deze tendens waren steeds minder lesuren beschikbaar voor praktijkvorming.

Gezien de snelle technologische ontwikkeling in de agrarische sector was men op zoek naar concrete mogelijkheden tot permanente bijscholing. Dit was de eerste aanloop naar de stichting van het K.V.L.T.

Een ander element is te vinden bij de nieuwe studies van "industrieel ingenieur landbouw" aan het Hoger Instituut der Kempen. Na een twee jaar kandidaat-cyclus werd in september 1981 gestart met de tweede cyclus met de typische land- en tuinbouwvakken en hiervoor was er nood aan een ruimere praktijk infrastructuur.
Sinds de oprichting waren er tussen de directies van het H.I.K. en van de Landbouwschool goede contacten ontstaan en men wilde deze bestendigen in een nauwere samenwerking.

Men wenste ondermeer een concrete uitbouw van de praktijkmogelijkheden voor de studenten van het hoger onderwijs, maar ook voor de leerlingen van de Landbouwschool

Op 30 september 1981 kwamen afgevaardigden van beide directies samen om een concrete vorm te geven aan "één groot landbouw onderwijscentrum voor de Kempen". De eerste stap hiertoe was de stichting van de vzw "Kempisch Vormingscentrum voor Land- en Tuinbouw".

2. Doelstellingen van het K.V.L.T.

De vzw vermeldt onder art 2 van haar statuten: "De vereniging heeft tot doel het helpen realiseren van het land- en tuinbouwonderwijs onder alle vormen."
Het K.V.L.T. geeft aan de docenten en leerkrachten de kans om op een directe manier met de landbouwpraktijk in contact te blijven. Van hen die agrarische vakken verzorgden werd verwacht dat zij hun kennis ten dienste zouden stellen van de beroepsbevolking en dit via K.V.L.T. cursussen. Deze cursussen zouden de belangrijkste activiteit worden van de vereniging.
Als gevolg van de ondersteuning van Boerenbond bij het starten van de praktijk cursussen verliep de organisatie in samenwerking met het Nationaal Centrum voor Beroepsopleiding in de Landbouw.

Via het K.V.L.T. was er steeds een aanbod van bijscholingsmogelijkheden in de vorm van allerlei vervolmakingsdagen over de meest uiteenlopende onderwerpen , zowel in binnen- als buitenland we denken hierbij aan acties in Italië, Duitsland, Tsjecho-Slowakije, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden en zelfs de Verenigde Staten.

K.V.L.T. heeft zijn infrastructuur ook regelmatig ter beschikking gesteld voor allerlei demonstraties van landbouwmachines en tractoren en studiedagen met tentoonstellingen in de landbouwhal.. Tractoren, machines en installaties worden door de medewerkende firma's voor een lange periode te beschikking gesteld.

Op de campus van de Hogeschool verliepen in 1987 de "Internationale Werktuigendagen".
Vele medewerkers van het K.V.L.T. hebben zich toen dagenlang ingezet om de organisatoren met raad en daad bij te staan.

In 1985 kwam een hele land- en tuinbouwinfrastructuur tot stand: een glastuinbouwbedrijf, openlucht tuinbouwteelten, voeder- en akkerbouwgewassen, een schapenhouderij, een in vitro-labo en een voorlichtingsbureau voor tuinders die wilden overschakelen op substraatteelt.

Aan de beroepsbevolking biedt het K.V.L.T. een keuze uit een 25 tal vormingscursussen, waarin telkens een goede dosering tussen theorie en praktijk werd betracht.

KVLT - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
Tel: 014/56.23.27 - FAX: 014/56.23.31
info: kvlt@khk.be