KVLT KVLT KVLT
Organisatie Projecten
Projecten  

Alternatieve onkruidbestrijding in het openbaar groen

Algemeen


Eind december 2001 werd decretaal bepaald dat de openbare diensten in Vlaanderen vanaf 1 ja-nuari 2004 moeten beginnen met de afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen on-kruid op verhardingen in het openbaar domein. Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te ver-onkruidgootminderen kunnen o.a. alternatieve onkruidbestrijdingstechnieken aangewend worden. Een aantal van deze technieken worden reeds jaren toegepast, sommige zijn vrij recent ontwikkeld en geïn-troduceerd op de markt. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het combineren van meerdere tech-nieken op verschillende tijdstippen van het jaar de beste resultaten oplevert.

De Vereniging voor Openbaar Groen samen met het KVLT wil mandatarissen van openbare diensten, groenambtena-ren, milieuambtenaren en groenaanmemers die werken voor de overheid wegwijs maken in de nieuwste technieken en methodes om onkruid op een milieuvriendelijke manier te bestrijden. Zij doet dit met een studie- en demodag. Voor de deelnemers uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant koos de Vereniging voor Openbaar Groen de terreinen van de Katholieke Ho-geschool Kempen in Geel als locatie.

Op dinsdag 27 mei werden de geïnteresseerden reeds in de voormiddag in Geel verwacht. Het programma van de dag was inhoudelijk in twee luiken opgesplitst. In een theoretisch gedeelte werd door Joop Spijker ingegaan op de inzetbaarheid en combinatieauditorium van onkruidbestrijdingstechnieken en op de criteria bij de aanschaf van werktuigen. Het praktische luik bestond uit begeleide demonstraties met praktijktoepassingen die vergelijkbaar zijn met de concrete aanpak in een gemeente. De deel-nemers konden kennismaken met verschillende machines. Heetwatertechniek, stoomtechniek, selectieve chemische techniek, brand- en schoffeltechniek, veegtechniek, borsteltechniek,… wor-den er getoond door een tiental firma’s. Omwille van het groot aantal inschrijvingen (ongeveer 230 deelnemers hadden zich gemeld) werd het theoretische en het praktische gedeelte zowel in de voormiddag als in de namiddag georganiseerd.

Naar top

KVLT - Kleinhoefstraat 4 - 2440 Geel
Tel: 014/56.23.27 - FAX: 014/56.23.31
info: kvlt@khk.be